પાટણ ની વાવ -Reversal of Tajmahal

પાટણ ની વાવ – પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ના ભવ્ય વારસા નું પ્રતિક . heritage festival ના ઉપક્રમે પાટણ ની રાણી ની વાવ નું મુલાકાત લેવાનું થયું. આટલી સરસ શણગારેલી વાવ જોવા […]

Read Article →