ઘર કોને કહેવાય ? (માંડવી , નખત્રાણા -છારીચાંદ )

મિત્રો(મોદીસહેબે demonetization ની speech  “મિત્રો” શબ્દ થી શરૂ કરેલી,  એ પછી મિત્રો શબ્દ તરીકે બહુ વગોવાઇ ગયેલો …..ત્યાં સુધી કે હમણા મોદી સાહેબ પોતે “મિત્રો” શબ્દ વાપરતા નથી, “ભાઈઓ અને […]

Read Article →

પોળ ની ઉત્તરાયણ-Are we still intolerrant?

મિત્રો,  ઘણા વર્ષો પછી અમદાવાદ ની પોળ માં ઉત્તરાયણ કરવાનો મોકો મળ્યો. બાળપણ માં તો ઉત્તરાયણ પોળ માં જ ઉજવાતો પણ વચ્ચે વીસેક વર્ષ નો gap પડી ગયો. મારા જેવા […]

Read Article →