પોળ ની ઉત્તરાયણ-Are we still intolerrant?

મિત્રો,  ઘણા વર્ષો પછી અમદાવાદ ની પોળ માં ઉત્તરાયણ કરવાનો મોકો મળ્યો. બાળપણ માં તો ઉત્તરાયણ પોળ માં જ ઉજવાતો પણ વચ્ચે વીસેક વર્ષ નો gap પડી ગયો. મારા જેવા […]

Read Article →